Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Blindz VOF
BE 0722.663.460
Gullegemsestraat 12 Box A/2

8880 Rollegem-Kapelle,

info@blindz.com
056 380 300

RPR Brugge


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Blindz, een VOF met maatschappelijke zetel te Gullegemsestraat 12 Box A/2, 8880 Ledegem BTW BE 0722.663.460, RPR Brugge, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Blindz VOF moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Blindz VOF aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Blindz VOF niet. Blindz VOF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Blindz VOF is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Blindz VOF. Blindz VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Navigatie en zoekfunctie
Via de navigatie of de zoekfunctie bekomt u een lijst met één of meerdere producten die aan uw criteria voldoen. Op elk afzonderlijk artikel kan u doorklikken naar de inhoudelijke informatie en de productdetails. In sommige gevallen kan u het product naar wens configureren. U kan nu bestellen door de knop ‘In winkelwagen’ aan te klikken.

Mijn winkelwagen

Op elk moment kan u uw winkelmandje raadplegen door bovenaan op 'Mijn winkelwagen' te klikken. De bestelhoeveelheid is standaard 1 exemplaar voor elk artikel. U kan deze waarde aanpassen door op het product in kwestie te klikken, waarna u de hoeveelheid kunt wijzigen. U kan blijven zoeken en artikelen toevoegen aan ‘Mijn winkelwagen’ tot u de bestelling bevestigt.

Betaling
De betaling gebeurt via het betaalplatform Mollie.


Afronden
Vervolgens krijgt u via e-mail een overzicht van uw bestelling samen met een bestelreferentie. Dit formulier kunt u als bestelnbevestiging afprinten.

Vragen
Als er zich problemen voordoen of als u nog vragen heeft omtrent de levering van uw bestelling, dan kan u tijdens de kantooruren telefonisch contact met ons opnemen op via de klantendienst.


Betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • KBC/CBC-betaalknop
  • Belfius betaalknop
  • ING Home’Pay

 

Blindz VOF is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland

De levering gebeurt door GLS of UPS de kostprijs is afhankelijk van het formaat, volume en gewicht van uw bestelling en wordt vermeld bij het bestellingsoverzicht.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Blindz VOF.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Blindz VOF was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Blindz.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Blindz te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Blindz VOF.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen op de door Blindz VOF aangeboden producten dat in opgegeven breedte en/of lengte besteld kunnen worden. Deze goederen zijn volgens specificaties van de klant vervaardigd en zijn duidelijk voor de klant bestemd en zijn dus maatwerk. Deze goederen kunnen onder geen beding worden teruggestuurd.

 

Artikel 8: Child Safety
Door een beslissing op Europees niveau worden in Europa strengere normen van kracht voor de productgroep binnenzonwering (EN 13120). Dit samen met twee andere normen ter bescherming tegen wurgingrisico’s met koord- of kettinglussen voor kinderen (EN 16433 en EN 16434). All producten met oprolsystemen bediend door koord- of kettinglussen.

Op welke plaatsen toepassen? Binnenzonwering bestemd om geplaatst te worden in woningen en in gebouwen of ruimtes waar kinderen van de leeftijd van O tot 42 maand waarschijnlijk zullen toegang hebben of aanwezig zijn.

Algemene regel is dat de bediening steeds minimum 150 cm boven de begane grond moet hangen. Bij elk product wordt een beveiliging meegeleverd waarmee u de ketting of koord lateraal op spanning moet bevestigen. Dit moet ervoor zorgen dat jonge kinderen hun hoofd niet door de koord- of kettinglus kunnen steken en zo wordt een wurgingrisico vermeden.
Indien er bepaalde zaken niet duidelijk zijn, dient de klant contact op te nemen met Lattestore of het plaatsingsteam.

Indien na de plaatsing door derden veranderingen aan het product of de montage aanbrengen die niet in lijn zijn met de Child Safety eisen, is Blindz hiervoor niet verantwoordelijk.

Bijgevolg stelt de klant ons ook vrij van elk verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, alsook elk mogelijk schadegeval en/of schadeclaim die zou kunnen voortvloeien uit de onjuistheid van de door de klant aangereikte informatie.

 

Artikel 9: Kleur aansprakelijkheid
De kleuren van onze producten op deze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur. Dit heeft te maken met de kleurinstellingen op je computer. Ook de resolutie van jouw scherm heeft invloed op hoe je de kleuren ziet.

Blindz betaalt niets terug noch zenden wij vervangingen indien de klacht over een kleurverschil gaat indien er geen staal werd opgevraagd.

Er wordt gewerkt met natuurlijke producten voor de producten in ons gamma. Daarom verlkeuren deze producten sneller dan producten dat met synthetisch materiaal zijn vervaardigd. De klant dient hiermee rekening te houden.

 

Artikel 10: Klachten
Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling en verzending besteden, kan het zijn dat de klant niet tevreden is met de aankoop. De klant dient binnen de 48 uur na ontvangst van de bestelling de klantendienst van Blindz op de hoogte te brengen. De klacht dient uitvoerig beschreven te worden met behulp van foto’s en tekst. Vervolgens zal Blindz binnen de 7 werkdagen in samenspraak met de klant een oplossing zoeken voor deze ontevredenheid. De klantendienst van Blindz is bereikbaar via e-mail op klantendienst@blindz.com of per post op het volgende adres: Gullegemsestraat 12a, Ledegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Op alle overeenkomsten die afgesloten worden met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 11: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Blindz klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Blindz.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Blindz zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 12: Klantendienst
De klantendienst van Blindz VOF is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56 380 300, via e-mail op klantendienst@blindz.com of per post op het volgende adres Gullegemsestraat 12 BOX A/2, 8880 Rollegem-Kapelle. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Blindz beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Blindz zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Blindz om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Blindz. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).